Timetable Header

Lớp học

 • Thứ hai
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  9:00 - 11:00 20 giờ tư thế đứng và đảo ngược (bắt đầu từ 8/1/2017) (English &Vietnamese) Marzena Xem chi tiết
  12:00 - 13:00 All levels Pilates (English and Vietnamese) Hằng Xem chi tiết
  18:00 - 19:00 Vinyasa Yoga cơ bản tiếng Việt Linh/ Thu Thủy Xem chi tiết
 • Thứ ba
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  9.00 - 10.00 am All levels - Hatha Yoga Giang Xem chi tiết
  10:30 - 11:30 am Yoga for Japanese Naomi Xem chi tiết
  12:00 - 13:00 All levels - Hatha Yoga (English and Vietnamese) Thủy Xem chi tiết
  15:00-16:00 Yoga cơ bản tiếng Việt Lập Phương Xem chi tiết
  18:00 - 19:00 All levels Vinyasa (English/Vietnamese) Thường Xem chi tiết
 • Thứ tư
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  9:00-11:00 20h tư thế đứng và đảo ngược (bắt đầu từ 10/1/2017) Marzena Xem chi tiết
  12:00 - 13:00 All levels Hatha Yoga (English and Vietnamese) Giang Xem chi tiết
 • Thứ năm
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  9.00 - 10.00 am All levels - Hatha Yoga Giang Xem chi tiết
  12:00 - 13:00 All levels Pilates (English and Vietnamese) Hằng Xem chi tiết
  15:00-16:00 Yoga cơ bản tiếng Việt Lập Phương Xem chi tiết
  18:00 - 19:00 Vinyasa Yoga cơ bản tiếng Việt Linh Xem chi tiết
 • Thứ sáu
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  12:00 - 13:00 All levels - Hatha Yoga (English and Vietnamese) Thủy Xem chi tiết
  18:00 - 19:15 All levels Restorative Yoga ( English) Dita/ Lập Phương Xem chi tiết
 • Thứ bảy
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  11:00 - 12:15 All levels Vinyasa (English) Dita/ Linh/Thu thủy Xem chi tiết
 • Chủ nhật
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
Download schedule Zenith Kim Mã here 

Newsletter

Studio Updates & New Timetables Weekly